Cạo lông cho chó vào mùa hè nên hay không nên

𝘽𝙖̣𝙣 đ𝙖̃ 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ đ𝙚̂́𝙣 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙖̣𝙤 𝙡𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙪́𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙚̀? 𝙆𝙝𝙞 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙣𝙚̂𝙣 𝙣𝙤́𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙣 𝙫𝙖̀𝙤 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙚̀, 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙝𝙖𝙮 𝙘𝙖̣𝙤 𝙡𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙚́ 𝙘𝙪́𝙣 đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙖̉𝙢 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖́𝙩 𝙢𝙚̉ 𝙝𝙤̛𝙣  ‼️ Nhưng trước khi quyết định làm việc đó, bạn hãy nhớ là: Chó có dòng 2 lớp lông và có dòng 1 lớp lông. – Dòng chó 2 lớp lông #không_nên cạo lông chúng vì việc đó không làm chúng mát mẻ mà còn làm cho tình trạng cún tệ hơn. – Dòng…